Φορολογικές Υπηρεσίες

Λογιστική επιχειρήσεων

Η Elix Partners δύναται να παρέχει αξιόπιστα και επιστημονικά λογιστικές υπηρεσίες υποστήριξης για όλες τις μορφές εταιρειών και επιχειρήσεων. Η λογιστική υποστήριξη που προσφέρει η Elix Partners πραγματοποιείται με τον πιο σύγχρονο και άμεσο τρόπο, καθώς διαθέτει εμπειρία που καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων για όλες τις μορφές νομικών προσώπων τόσο κερδοσκοπικών (ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, κ.α.) όσο και μη κερδοσκοπικών (ΜΚΟ, κλπ.).

Για την Elix Partners η λογιστική απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας μίας επιχείρησης αποτελεί το θεμέλιο για την επικοινωνία της με τις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τις καταχωρήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία, υπολογίζονται όλοι οι φόροι, διαμορφώνονται όλες οι φορολογικές της υποχρεώσεις και αποτυπώνεται η οικονομική εικόνα της εν λόγω επιχείρησης. Συνεπώς, όλες οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από την Elix Partners αποτελούν μία επιστημονική κωδικοποίηση της οικονομικής δράσης μίας επιχείρησης, γεγονός που πιστοποιείται και από τους επαγγελματίες συνεργάτες της που γνωρίζουν πως να ερμηνεύουν με τον σωστό τρόπο τα οικονομικά δεδομένα της εκάστοτε επιχείρησης.

Φορολογική στρατηγική και σχεδιασμός

Το σύγχρονο σύστημα μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες βασίζεται στην υψηλή φορολόγηση, στην οποία προστέθηκε και η σύνδεση του εισοδήματος με τις ασφαλιστικές εισφορές, γεγονός που έκανε τις συνθήκες επιβίωσης μίας επιχείρησης ακόμα πιο σκληρές και δύσκολες. Η Elix Partners όντας πλήρως ενήμερη για την ισχύουσα νομοθεσία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το σύστημα αυτό εκ μέρους οποιασδήποτε επιχείρησης και να κινηθεί με προγραμματισμό και στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό, η Elix Partners μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού:

 • Συλλέγοντας και αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης σε εβδομαδιαία βάση και μέσω προβλέψεων, να οδηγεί σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις για μία επιχείρηση, επιτυγχάνοντας τη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης.
 • Εκμεταλλευόμενη την υπάρχουσα νομοθεσία να προβαίνει σε μία σειρά από ενέργειες με σκοπό τη χρήση της προς όφελος μίας επιχείρησης.
 • Με απόλυτη εχεμύθεια, γνώση, διακριτικότητα και λεπτούς χειρισμούς και να προσφέρει σε μία επιχείρηση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εντός των υπηρεσιών φορολογικού σχεδιασμού που παρέχει η Elix Partners σε μία επιχείρηση εμπεριέχονται μεταξύ άλλων:

 • Ο φοροτεχνικός σχεδιασμός.
 • Η στρατηγική αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης.
 • Ο διαγνωστικός έλεγχος των προηγούμενων ετών, αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Η παροχή λύσεων διόρθωσης λαθών και προβλημάτων των προηγούμενων ετών, αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Η φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Η κάλυψη τεκμηρίων, το πόθεν έσχες και η επιστροφή ΦΠΑ.
 • Η αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
 • Ο χειρισμός ειδικών περιπτώσεων φορολογικών ελέγχων εντοπισμού εισοδημάτων.

Ουσιαστικά, για την Elix Partners ο φορολογικός σχεδιασμός είναι συνδεδεμένος με την στρατηγική ανάπτυξης μίας επιχείρησης, καθώς συντάσσεται ετησίως από τους συνεργάτες της εταιρείας φορολογικός προϋπολογισμός που σχετίζεται με το προϋπολογιζόμενο αποτέλεσμα, ενώ κατά τη διάρκεια της χρήσης υπάρχει διαρκής παρακολούθηση για την εξέλιξη του. Έτσι, βασιζόμενη στο κατάλληλο νομικό πλαίσιο η Elix Partners σχεδιάζει με τον καλύτερο τρόπο τι φορολογικές ανάγκες μίας επιχείρησης και δημιουργεί το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Σύσταση ελληνικών εταιρειών

Είτε πρόκειται για τη δημιουργία κεφαλαιουχικών εταιρειών, όπως η ανώνυμη εταιρεία και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είτε προσωπικών, όπως η αστική, η αφανής, η ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη εταιρεία, η Elix Partners δύναται να προσφέρει την κατάλληλη νομική καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργικότητα της επιχείρησης αυτής.

Η Elix Partners γνωρίζει εμπεριστατωμένα όλες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη νόμιμη σύσταση μίας επιχείρησης και να την συμβουλεύσει για ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη συγκρότηση και τους καταστατικούς κανόνες που διέπουν τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Επιπλέον, η Elix Partners δίδει ιδιαίτερη μέριμνα στη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης, αλλά και όλων των δικαιούχων που την απαρτίζουν.

Το ιδιαιτέρως καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της Elix Partners έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένως ζητήματα και περιπτώσεις κατά τη σύσταση ελληνικών εταιρειών, όπως θέματα που αφορούν τη γενική συνέλευση των εταίρων, ενώ συχνά έχει προβεί και σε μεταβολή μίας εταιρείας από μία μορφή σε μία νέα, όπως η μετατροπή μίας Ε.Π.Ε. σε μία Ι.Κ.Ε., κλπ.

Ενδεικτικά, η Elix Partners μπορεί να προβεί σε σύσταση των εξής ελληνικών εταιρειών:

 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
 • Αστική Εταιρεία
 • Αφανής Εταιρεία
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)