Υπηρεσίες Εύρεσης Προμηθειών & Σύστασης Προσφορών

EU/UK Tender Search & Qualification

Η σύνταξη προσφορών συνυφασμένων με το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Αμερικής δεν είναι μία εύκολη υπόθεση για τις επιχειρήσεις, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και για τη δημιουργία τους, αλλά και για την υποβολή τους. Η εταιρεία Elix Partners δύναται να αποτελέσει αρωγός στις διασυνοριακές προσφορές, καθώς και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή των πελατών της σε δημόσιους ή μη διαγωνισμούς προς ανάληψη νέων έργων.

Η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως, για παράδειγμα, πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.α. είναι μία διαδικασία, στην οποία η εταιρεία Elix Partners είναι σε θέση να βοηθήσει τους πελάτες της, αφού τους έχει ενημερώσει εγκαίρως για όλα τα έγγραφα που οφείλουν να διαθέτουν για τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε διαγωνισμό. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που χρειαστεί επανεξέταση των προσόντων μίας επιχείρησης, η εταιρεία Elix Partners γνωρίζει εμπεριστατωμένα τον τρόπο προσέγγισης που πρέπει να ακολουθήσουν οι πελάτες της ανάλογα με την/τις χώρα/ες, που απευθύνονται.

Επειδή η συμμετοχή μίας εταιρείας σε έναν διαγωνισμό αντικατοπτρίζει την εικόνα της στην αγορά εργασίας και επηρεάζει μακροπρόθεσμα την φήμη της, η εταιρεία Elix Partners αντιμετωπίζει για λογαριασμό των πελατών της τη διαδικασία αυτή ως μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Έτσι, ενημερώνεται πλήρως για τις απαιτήσεις του εκάστοτε διαγωνισμού, αλλά και για όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν για τους πελάτες της λόγους αποκλεισμού, και τους ενημερώνει πλήρως και εγκαίρως.

Σύνταξη Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών

Η εταιρεία Elix Partners γνωρίζει καλά πως η σύναψη ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού που θα ξεκαθαρίζει τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι μια ανάγκη σχεδόν καθημερινή. Απαιτείται μεγάλη προσοχή στο είδος της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία αποτελεί το αντικείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η κατηγορία της συμφωνίας μπορεί να είναι οτιδήποτε, ωστόσο για να γίνει έγκυρη θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί.

Για να πραγματοποιηθεί μια σύμβαση, χρειάζεται να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, για παράδειγμα, να μην καταπατώνται τα δικαιώματα των άλλων, να μην είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη, αλλά ούτε και στους συνταγματικούς νόμους. Σε μερικές συμβάσεις η διάρκεια ισχύος ενός συμφωνητικού δεν έχει χρονικό περιορισμό, ενώ υπάρχουν κι άλλες που ορίζονται από τον νόμο αναλόγως το είδος αυτής. Αναφορικά με τα παραπάνω η εταιρεία Elix Partners δεν πράττει αυθαίρετα και ζητά πάντα αξιόπιστη νομική συμβουλή ώστε να μην υπάρξουν τυχόν παραβιάσεις.

End-to-end Bid Management

Η εταιρεία Elix Partners μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τη δημιουργία προσφορών, αλλά και την εφαρμογή της αρμόζουσας στρατηγικής για την ανάληψη του εκάστοτε έργου, με γνώμονα:

 • Τους πόρους που θα χρειαστούν,
 • Τις ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν,
 • Τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του εν λόγω έργου,
 • Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που πρέπει να διεκπεραιωθούν,
 • Την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση και
 • Τους συνεργάτες της επιχείρησης που θα ενασχοληθούν με την διεκπεραίωση του εν λόγω έργου.

Ο αρχικός στόχος της εκάστοτε επιχείρησης είναι να προβάλλει μία ολοκληρωμένη εικόνα των υπηρεσιών ή/και προϊόντων που δύναται να παρέχει, ώστε να προεπιλεγεί και να κληθεί, στη συνέχεια, να υποβάλει την προφορά της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Elix Partners γνωρίζει ενδελεχώς όλα τα αναγκαία εφόδια που οφείλει να προωθήσει η επιχείρηση κατά την παρουσίασή της για να επιλεγεί και κατ’ επέκταση τη μέθοδο με βάση την οποία θα καταθέσει μία ανταγωνιστική προσφορά που ενδέχεται να την οδηγήσει στην ανάληψη του έργου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως το/τα άτομο/α που προβαίνει/ουν στην αξιολόγηση της προσφοράς πριν την υποβολή της είναι αναγκαίο να έχει εξετάσει όλες τις απαιτήσεις του εν λόγω έργου πριν προβεί στον διεξοδικό έλεγχό της. Όπως γίνεται αντιληπτό στη θέση αυτή είναι καλό να βρεθούν ένα ή/και περισσότερα άτομα που δε θα συγκαταλέγονται στην ομάδα σύνταξης της προσφοράς για να μπορούν να λειτουργήσουν ως εξωτερικοί παρατηρητές και να την επανεξετάσουν με βάση την στρατηγική που έχει ορισθεί για να ακολουθηθεί κατά τη δημιουργία της σύμφωνα με το ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Elix Partners.

Complex Procurement

Με τον όρο Complex Procurement ορίζεται διαχείριση των σύνθετων προμηθειών, δηλαδή των προμηθειών που είναι πολύπλοκα έργα για μία επιχείρηση, καθώς περιλαμβάνουν πολλούς ανθρώπους, πολλές φάσεις, πολλές απαιτήσεις, πολλά έγγραφα και σημαντικό χρόνο, κόστος, προσπάθεια και κίνδυνο. Η εταιρεία Elix Partners διαθέτοντας εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της εύρεσης προμηθειών είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους πελάτες της με σκοπό την οργάνωση και τον προγραμματισμό της διαχείρισης των σύνθετων αυτών προμηθειών.

Η εταιρεία Elix Partners είναι η πλέον κατάλληλη για τη διαχείριση των σύνθετων προμηθειών, καθώς γνωρίζει πως στην πλειοψηφία τους οι σύνθετες προμήθειες περιλαμβάνουν διάφορες φάσεις, όπως:

 • Η αξιολόγηση, δηλαδή μια ολοκληρωμένη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει η επιχειρηματική περίπτωση αλλαγής ή/και η εξέταση της ετοιμότητας των επηρεαζόμενων οργανισμών να υιοθετήσουν επιτυχώς την αλλαγή.
 • Ο σχεδιασμός του έργου, δηλαδή η ανάπτυξη ενός επίσημου σχεδίου έργου που θα χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της προόδου της προμήθειας.
 • Η ανάλυση, δηλαδή η καθιέρωση οράματος και στόχων για την προμήθεια και ο καθορισμός λεπτομερών απαιτήσεων με προτεραιότητα που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ικανοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
 • Η πρόσκληση, δηλαδή μια εκδήλωση προσφοράς που εμπεριέχει ανταγωνιστές που απαντούν ή συμπληρώνουν πολλά έγγραφα.
 • Η αξιολόγηση και η επιλογή, δηλαδή μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων που περιλαμβάνει βαθμολόγηση, έλεγχο, επίδειξη προϊόντων και άλλες μορφές δέουσας επιμέλειας που δημιουργούνται για να βοηθούν τον αγοραστικό οργανισμό να λάβει την καλύτερη δυνατή απόφαση αγοράς.

Product Sourcing

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με το ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσουν για την εύρεση των σωστών προϊόντων προς πώληση, δηλαδή των κατάλληλων προμηθευτών σε συνεργασία με τους οποίους θα μπορούν να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των πελατών τους. Η εταιρεία Elix Partners εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εύρεση των κατάλληλων προμηθευτών προϊόντων λιανικής ή/και χονδρικής για λογαριασμό των πελατών της.

Η διαδικασία εύρεσης των κατάλληλων προμηθευτών που ακολουθεί η εταιρεία Elix Partners είναι η ακόλουθη:

 • Πραγματοποιεί έρευνα για το προϊόν που επιθυμεί η επιχείρηση να παρέχει,
 • Διατηρεί αρχείο δεδομένων για το κάθε προϊόν της επιχείρησης,
 • Επικοινωνεί με ενδεχόμενους συνεργάτες-προμηθευτές στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς,
 • Αιτείται την αποστολή δειγμάτων και προσφορών με ανάλυση των προϊόντων αυτών,
 • Επιλέγει έναν προμηθευτή για δοκιμαστική εκτέλεση μίας παραγγελίας, εφόσον έχει εξετάσει, παράλληλα, και τις αξιολογήσεις άλλων πελατών του που προχώρησαν σε συνεργασία μαζί του,
 • Αξιολογεί τον εν λόγω προμηθευτή, δηλαδή συμπεραίνει αν πληροί τις προδιαγραφές που πρέπει να κατέχει με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και
 • Προβαίνει σε συνεργασία με έτερο προμηθευτή με βάση το αρχείο που έχει διατηρήσει, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Η εταιρεία Elix Partners γνωρίζει καλά πως η προμήθεια προϊόντων δεν είναι πάντα μια εύκολη και απλή διαδικασία, γιατί η διαδικασία αυτή δε σταματά μόλις η επιχείρηση προμηθευτεί το προϊόν, αλλά συνεχίζεται με την διατήρηση της ποιότητας και της ακεραιότητας του προϊόντος, κάτι που είναι απαραίτητο, καθώς έτσι ενισχύεται η σχέση της εν λόγω επιχείρησης με τον προμηθευτή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Elix Partners συμβουλεύει τους πελάτες της να πράξουν με γνώμονα την απόκτηση των καλύτερων και σταθερότερων προμηθευτών διαθέτοντας ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεών τους.

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Όλες οι πρακτικές που οφείλουν να πραγματοποιούνται για τον συντονισμό των διαφόρων απαραίτητων δραστηριοτήτων για την παραγωγή και παράδοση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες μιας επιχείρησης αποτελούν για την εταιρεία Elix Partners μία πολύ σημαντική διαδικασία. Ανάλογα με την εκάστοτε επιχείρηση, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δύναται να περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση της κατασκευής ενός προϊόντος, η αποστολή του προϊόντος αεροπορικώς, θαλάσσια ή/και χερσαία, διασφαλίζοντας ότι πληροί τα πρότυπα ποιότητας και παραδίδοντας το εκάστοτε προϊόν στους πελάτες της εν λόγω επιχείρησης.

Η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι μία ιδιαιτέρως πολυσήμαντη υπόθεση για τις επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη πολλών επιχειρηματικών στόχων. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία Elix Partners βοηθά τους πελάτες της να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους τους αναπτύσσοντας μία συνολική στρατηγική προγραμματισμού της προμήθειας πρώτων υλών, της κατασκευής, της παράδοσης ή/και των επιστροφών.

Εφόσον η εταιρεία Elix Partners διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, για μία επιχείρηση-πελάτη της αποφεύγονται τα ακριβά σημεία συμφόρησης και γίνεται αποτελεσματικά ο χειρισμός ολόκληρης της ροής παραγωγής ενός αγαθού ή/και μιας υπηρεσίας που προσφέρει στους πελάτες της. Έτσι, μέσω της χρήσης σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού επηρεάζεται η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μίας επιχείρησης, η παράδοση, το κόστος, η εμπειρία των πελατών και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα της εν λόγω επιχείρησης.