Δέσμευση Διοίκησης

Η ειλικρίνεια και η τιμιότητα απέναντι στους πελάτες αποτελούν βασικές αρχές για την εταιρεία Elix Partners. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που διαθέτει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά οδηγεί την Elix Partners στην επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της. Η Elix Partners έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της υψηλόβαθμες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες τους. Η πολιτική που τηρεί η εταιρεία Elix Partners δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της, ακολουθεί αυστηρούς κανόνες με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και συμμορφώνεται πλήρως σε αυτές.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία Elix Partners είναι υψηλής ποιότητας και είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα που ζητά η αγορά εργασίας. Σε αυτήν την προσπάθεια συντελούν σημαντικά η Διοίκηση των στελεχών της εταιρείας με την οργανωτική δομή, με την διαδικασία λειτουργίας, με το αίσθημα της ευθύνης και με την συνεργασία του προσωπικού. Στα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Elix Partners ανήκουν τόσο η πολιτική ποιότητα όσο και ο διοικητικός έλεγχος.

Η εταιρεία Elix Partners επιλέγει και εκπαιδεύει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της και τους εξωτερικούς συνεργάτες της και ζητά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους να: